Copyright 2017 - Custom text here


A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és az annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá az adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.

Á L T A L Á N O S T Á J É K O Z T A T Ó

Az ügyintézés helyszíne/postacím:

5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 2.

telefonszám: 06-66-470-039

Ügyfélfogadási idő:            Hétfő - Csütörtök: 09.00 – 12:00, 13:00 – 16:00

                                               Péntek:09.00 – 13:00
 

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

Az ügyintézés folyamatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük, illetve a részletes szabályokat az alábbi linkre kattintva is eléri:


                www.csodvedelem.gov.hu


Tájékoztató a kérelem kötelező tartalmi elemeiről:

Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok tájékoztatója innen tölthető le.

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk.

A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:

•              KITÖLTÉSI_ÚTMUTATÓ(pdf,652.56 KB)Érvényes:2015.09.01.

•              ARE-VI-NYIL-013. PÓTLAP(pdf,480.25 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-012. PÓTLAP(pdf,467.08 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-011. PÓTLAP(pdf,420.27 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-009. PÓTLAP(pdf,437.73 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-010. PÓTLAP(pdf,477.26 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-007. PÓTLAP(pdf,479.85 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-006. PÓTLAP(pdf,489.48 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-005. PÓTLAP(pdf,429.75 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-003. PÓTLAP(pdf,432.91 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-004. PÓTLAP(pdf,498.45 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-001-013_NYILATKOZATOK(pdf,1025.41 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-001. PÓTLAP(pdf,482.15 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-VI-NYIL-002. PÓTLAP(pdf,412.63 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.2.E. PÓTLAP(pdf,466.22 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.2.D. PÓTLAP(pdf,471.99 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.2.B. PÓTLAP(pdf,534.27 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.2.A.1. PÓTLAP(pdf,553.06 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.1._VAGYONLELTÁR(pdf,1817.31 KB)Érvényes:2015.08.31.

•              ARE-III.1. PÓTLAP(pdf,565.48 KB)Érvényes:2015.08.31.

A Hitelintézet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát.


Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01. és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a Hitelintézet az ügyfelek részére ügyfélszolgálati irodájában, azt követően pedig kizárólag elektronikusan lesznek letölthetőek a Hitelintézet honlapján a 16/2015. IM rendelet 4. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hitelintézet főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra jogosult.

A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítja a Hitelintézet. 
 

A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők:

 

a) az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja - amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,


b) az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,


c) a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,


d) amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.
 

A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók:

 

Az adósságrendezési eljárás befogadásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.

Panaszkezelés:

 

Panasza esetén ide kattintva tud útmutatást kapni a panaszkezelési eljárásról.


A főhitelező az adós kötelezettségszegése vagy az eljárás folytatásának akadálya esetén haladéktalanul értesíti a CsSz illetékes területi szervét.

Amennyiben a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet nem minősül főhitelezőnek, úgy a 2015. évi CV. törvény előírásainak megfelelően érvényesíti hitelezői igényét az adósságrendezési eljárás keretében.
 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti az együttműködés és kapcsolattartás rendjéről szóló szabályzat itt érhető el.