Copyright 2017 - Custom text here


Mi a betétbiztosítás?

A betétbiztosítás védi egyrészt a banki betétesek megtakarításait, másrészt, közvetett módon a magyar pénzügyi rendszer stabilitását.

Rövid videónkat a betétbiztosítás működéséről a képre kattintva találja:info_hu

A múlt

1993-ig a bankbetéteket az állam teljes körűen garantálta. Ebben az évben született meg a piacgazdasági alapokra épülő betétbiztosítás rendszere, melyet az Országos Betétbiztosítási Alap működtet. Az OBA működésének megkezdése előtt elhelyezett betétekre – felvételükig – továbbra is az állami garancia vonatkozik.

A jelen

Az OBA-t egy független igazgatótanács irányítja, melyben képviselői útján részt vesz a hazai pénzügyi világ valamennyi szereplője. Az OBA gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, amely az Országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az OBA nem hatóság, de feladatai ellátása érdekében rendelkezik a szükséges jogkörökkel, valamint szorosan együttműködik a pénzügyi szabályozó szervezetekkel. Az OBA a tagintézetek kötelező rendszeres befizetéseiből és az ebből felhalmozott vagyon hozamából látja el feladatát. Ezen felül, a betétesek kártalanítása céljából, rendkívüli díjfizetést rendelhet el tagjai körében, illetőleg - kormánygaranciával - hitelt is fölvehet.

Hogyan működik a betétvédelem?

Ha egy hitelintézet fizetésképtelensége miatt, az ott lévő bankbetét nem vehető fel, akkor az OBA 20 munkanapon belül az ügyfél részére kártalanítást fizet. A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

 

A hazai betétbiztosítás működésének lényege az alábbi három pontban foglalható össze:

 • A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén, az OBA kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után magán és jogi személyeknek egyaránt.

 • A kifizetés maximum százezer euróban betétesenként (melyet az OBA forintban fizeti ki).

 • A biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Tehát, ha egy betétes több bankban helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik 100 ezer euróig.

 

Elvesztette vagy ellopták bankkártyáját?
Bankkártyáját letilthatja a Takarékbank ZRt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 212 02 02

vagy a 06 (40) 100-100 |1|-es menüpont

telefonszámok valamelyikén, illetve

- személyesen munkaidőben kirendeltségeinken

 

Tekintse meg a képre kattintva az MNB fogyasztóvédelmi kisfilmsorozatának elkészült epizódjait!

 

Megnézem az MNB online alkalmazásait!

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Ezen Hirdetményünkkel felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OBA Igazgatótanácsa – a Hpt. 224. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt jogosítványa alapján – elrendelte, hogy az OBA tagintézetei az alábbi ügyfél-tájékoztatót bocsássák ügyfeleik rendelkezésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyfél-tájékoztatót nyitvatartási időben, személyes kérésére átveheti a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet bármely, ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében, amely a tájékoztató átvételének időpontjának aktuális adatait tartalmazza.

Az ügyfél-tájékoztatót kérésére postai vagy elektronikus úton is rendelkezésére bocsájtjuk, amely ebben az esetben a tájékoztató elkészítésének időpontjában aktuális adatokat tartalmazza.

 

 

Elöljáróban szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatónk elsősorban Ön és a bankunk közötti adategyeztetési célokat szolgál. Tehát, kérjük lehetőség szerint ellenőrizze az alábbi adatokat, adateltérés esetén pedig jelezzen számunkra vissza.

Bankunk az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a nálunk elhelyezett, lent felsorolt megtakarításai az OBA által biztosítottak.  

Bankunk évente – az ügyfelek által a Banknak adott felhatalmazás szerint eljárva –összefoglaló tájékoztatót küld, vagy tesz papír alapon elérhetővé a nála elhelyezett megtakarításokról és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Hasznos tudnia, hogy az uniós és a hazai jogszabályok alapján, ha egy betétet a Bank a pénzügyi helyzetéből adódóan nem tudna visszafizetni, akkor a betétes részére a betétbiztosító a mindenkori értékhatárig 20 munkanapon belül fizet kártalanítást.

A kifizetés összeghatára bankonként legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forint összeg. Ez azt jelenti, hogy a kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy banknál elhelyezett betétei összeadódnak. Tehát, amennyiben a betétes 90 ezer eurónak megfelelő összeget tart megtakarítási számláján és további 20 ezret a folyószámláján, akkor is csak 100.000 euróig illeti meg a kártalanítás.

Közös betéteknél a 100.000 eurós összeghatár minden betétest egyenként illeti meg. Azonban a céges, illetve vállalkozási betétszámlák esetében, ideértve az egyéni vállalkozók betéteit is, ahol kettő vagy több meghatalmazott rendelkezik a számla fölött, nincs ilyen többszörözésre lehetőség. A jogi személyek betéteire, függetlenül a tulajdonosok számától, legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő összeghatárig fizethető kártalanítás.

Az OBA biztosításra vonatkozó szabályokat megtalálja az OBA honlapján: www.oba.hu

 

Intézményünknél az Ön alábbi adatai és elérhetőségei vannak nyilvántartva (kérjük, ellenőrizze, adateltérés esetén jelezzen vissza!):

Lakcím/Székhely:

Születési hely és idő:

Születési név:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Magánszemély esetén: Személyi azonosító okmány száma:

Cégek esetén: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Adószám/adóazonosító jel:

Cégek esetén: KSH szám:

E-mail:

Telefonszám (napközbeni):

 

Intézményünknél az Ön neve – ……………………. – alatt 20xx. …hó…napján az alábbi OBA által biztosított betéteket tartottuk nyilván:

 

Sorszám

Azonosító

Típus

Összeg az elhelyezés pénznemében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartással kapcsolatos bejelentését megteheti, vagy a betéteivel kapcsolatos további információkat kaphat az alábbi elérhetőségeinken:

cím:

telefonszám:

honlap:

 

Tisztelettel,


Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet

 


1. Mi az a pénzügyi tranzakciós illeték?

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény rendelkezik arról, hogy 2013. január 1-jétől egyes fizetési műveletek után a pénzügyi szervezeteknek pénzügyi tranzakciós illetéket (a továbbiakban: illeték) kell fizetniük. A törvény 2013. augusztus 1-jétől hatályba lépő módosítása megváltoztatta az illeték mértékét. A fizetendő illeték mértéke:

 • a fizetési művelet (pl. kártyás vásárlás) összegének 0,3%-a (3 ezreléke), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 000 Ft,

 • készpénzkifizetés esetén a fizetési művelet összegének 0,6%-a (6 ezreléke), felső korlát nélkül,

 • postán történő készpénzbefizetés esetén a fizetési művelet összegének 0,3%-a (3 ezreléke),

 • állampapír forgalmazása esetén a fizetési művelet összegének 0,3%-a (3 ezreléke), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 000 Ft.

2. Milyen műveletek után kell illetéket fizetni?

Az illetéket a vonatkozó törvény rendelkezése szerinti fizetési műveletek után kell megfizetni. Illetékköteles fizetési műveletnek minősül:

 • az átutalás,

 • a beszedés,

 • a postán keresztüli készpénzátutalás,

 • valuta vagy deviza vásárlása,

 • a kölcsöntörlesztés,

 • készpénzkifizetés számláról (a szolgáltató pénztárában),

 • készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő eszköz igénybevételével (bankjegykiadó automatán keresztül stb.).

Egyes tranzakciók azonban mentesek az illetékfizetési kötelezettség alól. Ilyen például:

 • pénzügyi intézményen belüli saját számlák közötti átvezetés,

 • korlátozott rendeltetésű számlán (nyugdíj-előtakarékossági számla, tartós befektetési számla, start számla, letéti számla, stb.) végrehajtott fizetési műveletek.

3. Ki fizeti az illetéket?

A vonatkozó törvény szerint az illetéket a pénzügyi intézmény adóként köteles megfizetni.

4. Átháríthatják-e a pénzügyi szervezetek a tranzakciós illetéket?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint nincs törvényi tiltás arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi szervezetek díj-, jutalék- vagy költségemelés formájában áthárítsák az illetéket az ügyfelekre. Viszont az intézményeknek díjmódosításkor/emeléskor szigorú jogszabályi feltételeket kell figyelembe venniük, és az emelés mértéke nem haladhatja meg az illeték mértékét.

5. Mikor nem ütközik törvénybe az illeték áthárítása?

Az illeték ügyfélre történő áthárítása a következő esetekben felel meg a jogszabályoknak:

A pénzügyi szervezet

a) a szerződés külön pontjában konkrétan felsorolja azokat a feltételeket, amelyek valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult a díjemelésre (például az illeték áthárításánál: a jogszabályok változása vagy új közteher bevezetése);

b) nem vezet be új díjat a hatályban lévő szerződésben;

c) nem változtatja meg a díjszámítási módot a hatályban lévő szerződésben;

d) a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal írásban értesíti a módosításról az ügyfelet;

e) a módosítást a hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi (ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, honlapján);

f) a hirdetményben tájékoztatja az ügyfeleket, hogy melyik díj és milyen mértékben/összegben változik, továbbá a módosítás okáról (például: illetékfizetési kötelezettsége a pénzügyi szervezetnek).

6. Mi számít pontosan új díj bevezetésének?

A pénzügyi szervezet az ügyfél felé csak olyan díjat, költséget számíthat fel a pénzforgalmi típusú tranzakciókkal (például átutalás számláról, bankkártyával készpénzfelvétel) kapcsolatban, amelyet a felek rögzítettek a szerződésben, vagy a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokban (például üzletszabályzat, általános szerződési feltételek, kondíciós lista, hirdetmény stb.). Ezeken felül új díj nem vezethető be a hatályban lévő szerződésben.

7. Mi az a díjszámítási mód, mi minősül a megváltoztatásának?

A díjakat alapvetően háromféle módon lehet meghatározni: fix összegben (például: 20 Ft/tranzakció), százalékos mértékben (például: 0,35 %), vagy a kettő kombinációjával (0,35 % + 20 Ft). Ezek a díjak számítási módját jelentik, melyet a pénzügyi szervezet a szerződés fennállása alatt nem változtathat meg.

8. Mit tesz a PSZÁF a fogyasztók érdekeinek védelmében?

A PSZÁF figyelemmel kíséri, hogy a pénzügyi szervezetek a felszámított díjak, költségek módosítása során a törvény előírásai szerint járnak-e el. Amennyiben felmerül a jogsértés gyanúja, fogyasztóvédelmi vizsgálatot indít. Több esetben került sor vizsgálat megindítására az illeték áthárításával kapcsolatban. A jogsértés megállapításával lezárt vizsgálatok esetében a szolgáltatónak a PSZÁF megtiltotta a jogsértés folytatását, és a szolgáltatót fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére, valamint a jogtalanul beszedett összegek fogyasztóknak történő visszatérítésre kötelezte.

9. Hogyan szerezhetek tudomást a díjmódosításról?

A díjmódosításról annak hatálybalépése előtt két hónappal kell tájékoztatni az ügyfelet, papíron vagy más tartós adathordozón keresztül.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a 10. pont szerinti tájékoztatást is. A tájékoztatás legjellemzőbb módja, hogy a havonta kiküldésre kerülő számlaforgalmi kivonatban közli a szolgáltató a módosítást.

Ezen kívül, legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépése előtt a pénzügyi szolgáltatónak közzé kell tennie az erről szóló hirdetményét. Ez az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben vagy a honlapon kihelyezett hirdetmény útján valósulhat meg. A gyakorlatban a kettőt együtt alkalmazzák a pénzügyi szolgáltatók.

10. Mit tehetek, ha a díjemelést nem fogadom el?

Az ügyfél – a módosítás hatálybalépése előtti napig – jogosult a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Erről a pénzügyi szolgáltató köteles az ügyfelet tájékoztatni.

A fentiek szerint Önnek – egy nap híján – két hónapja van azt eldönteni, hogy a módosítást elfogadja-e, vagy ha nem, a szerződést felmondja-e.

A felmondásnak írásban kell megtörténnie (ahogyan a szerződés megkötésére is sor került).

11. A szerződés felmondása esetén kell valamilyen díjat fizetni?

Ha a bankszámla-keretszerződéshez egyéb megbízások, szerződések (folyószámlahitel, bankkártya, stb.) kapcsolódnak, azok költségeit az ügyfél viseli, illetve a pénzügyi intézmény saját szabályozásával dönthet azok elengedéséről. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a pénzügyi szolgáltató ugyanis kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.

A szerződés felmondásával és megszűnésével az ügyfélnek a szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei (például addig még vissza nem fizetett hitelkártya tartozás, negatív folyószámla egyenleg) nem szűnnek meg, azok egy összegben esedékessé válnak, és azokat rövid határidőn belül meg kell fizetnie.

12. Mit tegyek, ha felmondtam a szerződést és új bankszámlát nyitnék?

Új bankszámla nyitásához hasznos információkat talál a PSZÁF honlapján, valamint további segítséget nyújt a PSZÁF bankszámlaválasztó programja, ahol az egyes szolgáltatók mindenkor hatályos kondícióit hasonlíthatja össze.

Érdemes összehasonlítani az egyes szolgáltatók kondícióit, az alkalmazott díjakat, hiszen azok között jelentős eltérések is lehetnek. Kedvezőbb kondíciókkal éves szinten akár több ezer forint is megspórolható.

panaszkezeles

Tisztelt Ügyfelünk!

Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki, azonban időnként előfordulhatnak olyan esetek, amikor Ön és a Takarékszövetkezet között véleményeltérés jelentkezik. Célunk, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.

A panaszügyintézéssel kapcsolatos részletek a Panaszkezelési tájékoztató  tartalmazza.

A Takarékszövetkezet a bejelentéseket elfogadja szóban (személyesen vagy telefonon) és írásban (személyesen vagy képviselő/meghatalmazott által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben).

 

A Takarékszövetkezetben az általános ügyfélszolgálatot a Központi Igazgatás látja el. Ezenkívül Önnek lehetősége van bejelentéseit ügyfélfogadási időben személyesen megtenni a Takarékszövetkezet Kirendeltségein is.

Központi Igazgatás elérhetőségei:

Levelezési cím:

5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 2.

Telefon:

06-66/470-039, 06-66/470-067

Telefax:

06-66/371-515

Honlap:

www.szeghalom-tksz.hu

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kirendeltségek elérhetőségei

A Telefonos Panaszkezelési Ügyfélszolgálaton (Tel: +36-1/202-6407) időbeli korlátozás nélkül bejelentheti panaszát, kifogását, észrevételeit.

A panaszkezeléssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban további információk olvashatóak a Magyar Nemzeti Bank (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) honlapján.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a panasza elutasításra került, a továbbiakban az alábbi testületekhez fordulhat:

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztovedekem/panaszom-van/formanyomtatvany) oldalról, vagy kérésére a Takarékszövetkezet kinyomtatva, díjmentesen, postai úton továbbítja az Ön részére!

 
2011. november 15. naptól kezdve minden integrációs ATM-en, beleértve a sajátunkat is, két új ATM funkcióval bővült az  ATM szolgáltatások köre. Az alábbiakban ezekről szeretnénk tájékoztatást adni.

1. PIN kód módosítás ATM-en
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfél ATM-en keresztül tetszőleges PIN kódot rendeljen a bankkártyájához. Az egyes kártyákhoz tartozó PIN kódok bármikor újra módosíthatók. Az új kód a megújított bankkártyáknál is megmarad. Az új PIN kód azonnal érvénybe lép (a chipben és az authorizációs rendszerben is lecserélésre kerül). A PIN módosítás szolgáltatás nem elérhető, ha a bankkártya 40 napon belül lejár.

A funkció használata a kártya behelyezését követően a PIN kód megadásával érhető el a képernyőn megjelenő ’PIN CSERE’ menüpont kiválasztásával. Az új PIN kódot kétszer kell megadni. Ha sikeres a PIN csere, akkor erről értesítést ad az ATM. Sikertelen esetben (ha a két megadott PIN kód nem egyezett) újra bekéri az új PIN kódot, vagy amennyiben a kártya 40 napon belül lejár tájékoztatja erről az ügyfelet és jelzi, hogy nem hajtható végre a tranzakció.

Felhívnánk azonban a figyelmet a következőkre: A még forgalomban lévő, ügyfél által még le nem cserélt mágnescsíkos kártyákkal is végrehajtható a PIN kód csere. Ugyanakkor az  ügyfél által még át nem vett chipes bankkártyákhoz az eredeti PIN kódok kerültek legyártásra, így előfordulhat az az eset, hogy az ügyfél a le nem cserélt mágnescsíkos kártyájával végrehajtja a PIN kód cserét, azonban az új, chipes bankkártyájához az eredeti PIN kódot kapja meg, ami az első használat alkalmával gondot okoz az ügyfélnek.

2. Mini kivonat nyomtatása ATM-en
A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos ATM-en lekérdezze az utolsó öt sikeres bankkártya tranzakcióját egy hónapra visszamenőleg. A kivonat ATM bizonylatra kerül kinyomtatásra, ezért annak kis mérete miatt csak a tranzakció dátuma, az összege, annak devizaneme és a tranzakció típusa (ATM pénzfelvét, vásárlás, mobil egyenleg feltöltés stb.) szerepel a bizonylaton. A kivonat nem tartalmazza a nem pénzügyi tranzakciókat (pl. egyenleg lekérdezés, PIN csere). A lekérdezés a készpénzfelvételhez hasonlóan PIN kód megadásával történik a megfelelő menüpont kiválasztásával. (a mellékelt bizonylaton az 5. tranzakció lemaradt, ez ne tévesszen meg senkit).

3. Szolgáltatások díjai

A szolgáltatások minden Takarékbank által kibocsátott bankkártyával elérhetők, és - visszavonásig - díjmentesek.
Reméljük, hogy az új ATM szolgáltatások elnyerik az ügyfeleik tetszését!